Jesus, Maria eta Joseren devocioa, edo iru persona divino oien eguiazco amorioa lurrean icusi za