Gaboneco cantac Jesusen Jaiotziaren gañian 1829 garren urteraco.