Jesus, Maria eta Joseren devocioa, edo iru persona divino oyen eguiazco amorioa, lurrean icusi z