Egüerrietaco cantac : Santa Maria eta San Vicente Donostiaco premileiza bietaraco, beren capillaco maisu D. Pedro Albeniz jaunac soñuban ipiñiac 1829 garren urtean / [Jose Vizente Echagaray].