Errenteriyan uztaren lanbean milla ta bederatzireun ta ogeitaseigarren urtean egintran prosezigu